2/Duo (2/dyuo) Movie Poster

2/Duo (2/dyuo)

2/Duo (2/dyuo)

Cast: Makiko Watanabe, Hidetoshi Nishijima, Eri Yu, Miyuki Yamamoto
Director: Nobuhiro Suwa
Producer(s): Takenori Sento, Koji Kobayashi