Kôji Fukada Biography

Harmonium (Fuchi ni tatsu)

Harmonium (Fuchi ni tatsu)

Score: write a review
Released: December 31, 2015
Director: Kôji Fukada, Masa Sawada, Hiroshi Niimura
Producer:
Studio: Comme des Cinémas
Cast: Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi, Taiga, Momone Shinokawa, Kana Mahiro
Genre: Drama
Length: 118 minutes
  Write a Review | Read Reviews

Kôji Fukada Photo

Filmography